Jeg forplikter meg til å overholde følgende regler som er vedtatt av generalforsamlingen og av styret.

Erklæring

1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politi vedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal holdes i bånd innenfor borettslagets område.

2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg mv.

3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.

4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det framsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg med til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

5. Det foreligger en prøveperiode på 3 måneder etter styret godtar søknaden om dyrehold. Dersom andre beboere klager på dyret i form av 3 skriftlige klager eller flere, mister beboer retten til dyreholdet. Beboer bli varslet om alle klager som måtte komme inn til styret.

6. Jeg er innforstått med at jeg må søke styret om ny tillatelse hvis mitt dyr dør, blir avlivet eller på annen måte kommer bort.

7. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig.

8. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold.