Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

Hver enkelt borettshaver kan bidra til å skape hygge og trivsel ved at boligene og utearealet brukes slik at det ikke sjenerer andre.

I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler – derfor er disse husordensreglene laget.

 

1. Alminnelige bestemmelser

• Ordensreglene er en del av husleiekontrakten.

• Boligens indre vedlikehold påhviler borettshaveren selv, jfr. mønster

vedtektene pkt. 5-1.

• Borettshaveren skal være med å holde felles areal i orden. Dette skjer ved

   oppsatte dugnader av styret i borettslaget.

• Oppsetting av private radio og TV- antenner er ikke tillatt uten skriftlig

   godkjenning fra borettslagets styre.

• Framleie er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra borettslaget jfr.

   mønstervedtektene pkt. 4-2.Framleietaker må ikke flytte inn før

   godkjenning foreligger.

2. Fellesrom

Fellesrom må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for.

Det pålegges alle borettshavere å sørege for at fellesrommene alltid er ryddige.

Slukk lyset og lås dørene i kjeller og på loft etter besøk. Den som åpner vinduer i fellesrom må også sørge for å lukke dem.

Sykler, barnevogner o.l. må ikke settes i oppgangene.

3. Trappevask

• Trapper rengjøres så ofte det er nødvendig og minst en gang i uka.

   Borettslag med egne vaskelister henvises til disse.

   Hovedrengjøring av trapperom anbefales utført en gang i året.

4. Vasking, tørking og lufting

• Klesvask må ikke henge ute på søndager og helligdager, 1. og 17. mai.

• Det er ikke tillatt å riste, lufte og banke tepper, ryer o.l. på verandaer, i

   trappeoppganger eller gjennom vinduer.

5. Vaskerier

For borettslag med felles vaskeri gjelder spesielle regler. Vaskeriet må bare benyttes innenfor den tid som er fastsatt og særlige ordensregler må overholdes.

6. Sanitæranlegg/Ventilasjon

• Det må ikke kastes annet enn toalettpapir i klosettet. Bleier, bind,

   søppel o.l. kan medføre tilstopping av avløpet.

• Fett må ikke tømmes i vasker eller i sluk.

• For å få et godt inneklima er det viktig at avtrekksvifter fra bad og

   kjøkken og spalteventiler i vinduer alltid står åpne.

7. Søppel

• Avfall må legges i søppeldunker/containere. Alt som kastes må

   komprimeres og poser knytes for. Har borettslaget kildesortering

   sorteres dette etter sorteringsliste

• Borettshaverne plikter å holde området rundt dunkene/containerene     

   rent og ryddig.

• Kast ikke mat til fuglene. Det trekker rotter og mus til husene.

8. Husdyrhold

• Det er ikke tillatt å holde hund eller katt uten skriftlig tillatese fra styret    i borettslaget. Eget søknadsskjema med kriterier for evt. tillatelse av     

   dyrehold vedlegges husordensreglene.

9. Bilkjøring og parkering

• Parkering av biler og motorsykler skal kun skje på de fastsatte

parkeringsplasser, untatt kortvarige parkeringer for av- og pålasting av gods og passasjerer.

• Borettshavere som disponerer garasje bør benytte denne ved parkering slik at utendørsplasser kan disponeres ved gjesteparkering m.v.

• All kjøring innen boligområdet må foregå med stor forsiktighet.

• Borettshaverne plikter å påse at deres besøkende overholder ferdsels- og parkeringsbestemmelsene.

• Lagring av campingvogner/ båter må avtales med styret i borettslaget.

10. Ro og orden

• Beboerne må vise gjensidig hensynsfullhet.

Naboer må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk, og vise særlig

hensyn mellom kl.23.00 og 06.00.

Radio, TV og musikkanlegg skal brukes hensynsfullt og avdempet.

• Gi beskjed til naboene dersom det antas å bli unødig støy i en periode.

11. Brudd på ordensreglene

• Klager ved brudd på ordensreglene må meldes til styret skriftlig.